Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség

ADHOC.SUPPORT: Panasz benyújtás 2 -törölni?-


Kedves ,

Köszönjük, hogy szoltátatásunkat igénybe vette.
-os befizetésének feldolgozása sikeresen megtörtént. 
A fizetéshez használt bankkártya adatai:

Panaszát a jelenlegi dokumentum végén történő elektronikus aláírását követően elemezzük és hamarosan tájékoztatjuk, milyen megoldás áll az Ön rendelkezésére.

Panaszkezelési hozzájárulás

Én, , a jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK közreműködésével létrejött fogyasztói érdekvédelmi segítségnyújtás, tanácsadás és képviselet biztosítása céljából kezelje, továbbítsa és feldolgozza azokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adataimat és az Infotv. 3. § 3. pontja szerinti különleges adataimat, amelyeket az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK rendelkezésére bocsátok. Az ADHOC.SUPPORT érdekérvényesítő közösséget a WebshopCompany LTD. UK képviseli (cégszám: 08595221) Angliában és Walesben bejegyzett és bejegyzett székhelye: 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW, Egyesült Királyság

A jelen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK az általam rendelkezésre bocsátott személyes adataimat, illetve különleges adataimat a velem történő kapcsolattartás, valamint az általam kért kereskedelmi, fogyasztói segítségnyújtás, tanácsadás, és érdekérvényesítő képviselet biztosítása céljából kezeli, továbbítja és dolgozza fel.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK mindazon dolgozói – különösen, de nem kizárólag az ügyvezető igazgató, a jogi vezető, az érdekérvényesítő közösség regionális vezetői és munkatársai is, szerződött partneri ügyvédi irodák együttműködésével egyaránt – személyesen közreműködnek a személyes adataim és a különleges adataim kezelésében, továbbításában és feldolgozásában, akik részt vesznek a velem történő kapcsolattartásban, valamint az általam kért kereskedelmi segítségnyújtásban, tanácsadásban, és érdekérvényesítő közösségi képviselet biztosításában.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK kizárólag abban az esetben továbbítja vagy hozza nyilvánosságra a személyes adataimat, illetve a különleges adataimat, amennyiben ahhoz előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárulok. Ez vonatkozik a személyes adatok, illetve különleges adatok hatóságnak, ügyészségnek, bíróságnak vagy más költségvetési szervnek, illetve a sajtónak vagy harmadik személynek történő továbbítására is. Ezen esetekben kifejezett írásos nyilatkozatom szükséges.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK a jogi segítségnyújtásra, a jogi tanácsadásra, illetve a jogi képviselet biztosítására Magyarországon a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 66.§-71. §-ai alapján adott meghatalmazás útján ügyvédet is igénybe vehet. Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK, ügyvéd meghatalmazása érdekében, kizárólag az előzetes, írásba foglalt beleegyezésem birtokában adja át az ügyvédnek a személyes adataimat és a különleges adataimat.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK, panasz esetek és tömeges reklamációs esetek elemzése, a sajtó útján történő bemutatása, valamint statisztikai kimutatások készítése céljából, személyazonosításra alkalmatlan módon, felhasználja az általam rendelkezésre bocsátott személyes és különleges adataimat. Tudomásul veszem, hogy az erre irányuló kifejezett kérésem esetén az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK az általam előadott panasz ügyet, kereskedelmi kifogást un. fantasy név alkalmazásával ismerteti a sajtó útján.

Tudomásul veszem, hogy Magyarországon az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alapján tájékoztatást kérhetek a személyes adataim, valamint a különleges adataim kezeléséről, továbbá kérhetem azok helyesbítését, módosítását, illetve törlését.

Tudomásul veszem, hogy az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK, kérelmemre, tájékoztatást ad az általa kezelt személyes és különleges adataimról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, tartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg ezeket az adatokat.

Az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK köteles az erre irányuló kérelmem kézhezvételétől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a kért tájékoztatást.

Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimnak, illetve a különleges adataimnak a kezelésével, feldolgozásával és továbbításával összefüggő panaszt nyújthatok be Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz, illetve e panaszommal Magyarország területén, bírósághoz fordulhatok.

Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom az általam az ADHOC.SUPPORT- WebshopCompany LTD. UK rendelkezésére bocsátott, harmadik személyre vonatkozó személyes adat, illetve különleges adat pontosságáért és az általam történt megszerzésének a jogszerűségéért.

Az általam bejelenteni kívánt panasz adatai:

A panaszos neve:  

Panaszos email címe:   

Panaszos telefonszáma:  

Panaszos bejelentett lakcíme:  

Panaszolt fél neve: ,  

Panaszolt fél címe:  

Panaszolt fél elérhetősége:  ;   ;  ;  

Panasz fajtája:  

Panasszal érintett kereskedelmi ágazat:  

Megvásárolt termék vagy szolgáltatás neve:  

Vásárlás időpontja:  

Vételár: -Ft

Számla azonosítása (blokk):  

Panaszolt szolgáltatás azonosítója:  

A következő termék azonosító(k) ismert(ek) számomra: 

  • Modell szám:
  • Sorozatszám:  
  • Gyártási szám:  
  • Egyéb egyedi azonosító szám:  
  • Gyártási év:  
  • Márkanév:  
  • Model/ típus:  
  • Szín:  

A hiba vagy panasz észlelésének dátuma:  

Az általam becsült kár értékét ítéltem meg, melynek az ADHOC.SUPPORT ügyintézése díja .

A panaszom leírása:

A panaszom rendezésének számomra elfogadható javaslata:

A panaszomhoz csatolt fájl(ok):  

 

 

Én, , büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy valós, hiteles és törvényes forrásból származó adatokat osztottam meg az ADHOC.SUPPORT - WebshopCompany LTD. UK csapatával és általa harmadik személyekkel. Ezen adatok benyújtása, személyes érdekeim, vagy a közösségi érdekérvényesítés során, velem egyeztetett, vagy általam máshol benyújtott formában is felhasználását engedélyezem a fentiekben megjelölt módon.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Kóczián Géza
Aláírva: 2022.05.25.


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: ADHOC.SUPPORT: Panasz benyújtás 2 -törölni?-
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: 3cd3cd2867b0ebae4518489caa8ef64b3dab8a51
Időbélyeg Audit
2022.05.04. 20:03 CESTADHOC.SUPPORT: Panasz benyújtás 2 -törölni?- Feltöltötte: Kóczián Géza - geza.koczian@adhocsupport.hu IP: 86.14.186.194